closinglevo.jpg closingdesnonojoint.jpg

Opšti uslovi putovanja

OPŠTI  USLOVI  PUTOVANJA
SKIBUS Makedonska 28/8, Beograd

1. PRIJAVE I UPLATE:
Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama organizatora putovanja (u daljem tekstu: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora "potvrde o putovanju" (u daljem tekstu: ugovor).
Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 50% od cene aranžmana, a ostatak ugovorene cene, 20 dana pre početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazano.
Ugovor o putovanju proizvodi pravno dejstvo ne samo u odnosu na putnika koji je isti formalno zaključio i potpisao, već i prema ostlim korisnicima aranžmana naznačenim u ugovoru, tako da se uplata akontacije, otkaz i pravne posledice istog, i dr.odnose na sve putnike. Ovo se posebno odnosi na prethodno upoznavanje sa Programom i Opštim uslovima putovanja i osiguranja, te se smatra da su isti uručeni i prihvaćeni od strane svih putnika iz ugovora.

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:
Pravo i obaveza organizatora je da:
- putniku izda ugovor o putovanju
- da putniku učini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja
- da putniku uruči opšte uslove osiguranja, kao i da ga upozna  sa mogućnošću i ponudom različitih vidova osiguranja
- da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti
- da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja
- ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa.
-Za slučaj bilo kakve incidentne situacije, koja spada u domen prekršajne ili krivično pravne odgovornosti ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda i sl.) nadležni su organi gonjenja domicilne zemlje, te, ukoliko do takvih situacija dođe, prijavu morate uputiti bez odlaganja. Organizator putovanja (naš predstavnik) je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju između Vas i nadležnih vlasti, samo za vreme trajanja aranžmana.

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:
Pravo i dužnost putnika je da:
- pravo je i dužnost putnika da se, pre zaključenja ugovora o putovanju, detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora o putovanju, putnik ( u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu ) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru.
- Putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cenu aranžmana pod uslovima i na način predviđen ugovorom i programom putovanja.
- Putnik je dužan da, na traženje organizatora, blagovremeno dostavi sve podatke i isprave potrebne za organizovanje putovanja, a posebno za pribavljanje viza, prevoznih karata, rezervaciju za smeštaj i sl.
- Putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag ispunjavaju uslove određene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se prolazi ( granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa.
- Putnik može odrediti drugo lice da umesto njega koristi aranžman ( uz uslov da to lice zadovoljava zahteve predviđene za određeno putovanje) u kom slučaju je putnik u obavezi organizatoru putovanja naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom. Putnik jemči za obaveze trećeg lica prema organizatoru, za slučaj zamene.
-Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni ( kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr.).
- da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.

4. CENE I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:
Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata se vrši u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije.
Organizator može predvideti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća diredtno ino partneru.
Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje sledeće dve usluge: uslugu prevoza, turističkog vodiča.pratioca, smestaj, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cena. Ukoliko je to navedeno u programu putovanja, turističko putovanje može sadržati i aerodromske takse, kao i troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr.
Cena aranžmana ne obuhvata:
- fakultativno izlete,
- troškove pribavljanja i izdavanja vize.
- ulaznice za objekte koji se posećuju,
- osiguranje putnika i prtljaga koje se ugovara posebno,
- dodatne usluge: room servis, korišćenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, lekarske, telefonske i sl. usluge)
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahteva posebnu uslugu za vreme putovanja, istu plaća predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom davaocu usluga. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge po zahtevu putnika a koje izvrši i naplati ino.partner, odnosno neposredni davalac usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja.

Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja, i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, (koja vrši i naplatu troškova fakultative, u efektivi, u inostranstvu ) po konačnom izboru samog putnika, tako da preporučujemo da sa posebnom pažnjom i oprezom odlučite za fakultativni program i izvršite, za Vas optimalan izbor, u svakoj konkretnoj situaciji.U odnosu na fakultativni program, ne postupa kao organizator,niti kao posrednik,već samo kao pružalac informacija. Posebno skrećemo pažnju da, prema pravilima organizatora fakultativnog izleta (ino agencije) nepojavljivanje u zakazano vreme, smatra se odustankom od fakultativnog izleta, i putnik nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava. U slučaju neiskorišćenih usluga u hotelu, usled odlaska na fakultativni izlet, putnik nema pravo na povraćaj sredstava u tom delu.

Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova između časa polaska i povratka. Vreme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika.
Kod avio aranžmana, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije, pa u slučaju pomeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl. ) organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Po pravilu, odlazak i dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim, noćnim ili pak ranim jutarnjim satima, pa ako je putniku obezbeđen ugovoreni prvi ili poslednji obrok u vidu tzv.hladnog obroka u smeštajnom objektu ili van istog (npr. u avionu )  smatra se da je program putovanja u celosti izvršen.

Za putovanje autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na mestu polaska autobusa  prvog  dana putovanja, po pravilu, 60 minuta pre objavljenog vremena polaska .

5. PROMENA CENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CENE:
Cena aranžmana određena je cenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada organizator može zahtevati povećanje cene.
Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, ili do promene u tarifama prevoznika koje utiču na cenu putovanja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. O povećanju cene, organizator je dužan izvestiti putnika,  pismeno ili usmeno, bez odlaganja, a po saznanju uzroka koji su doveli do povećanja cene. Za povećanje cene do 10% nije potrebna posebna saglasnost putnika, a ukoliko povećanje ukupne ugovorene cene prelazi 10%, putnik može raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 sati, od dostavljanja obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru putovanja, a u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog otkaza. Ukoliko u naznačenom roku putnik pismeno ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.
Organizator je u svako doba ovlašćen da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cenu aranžmana. Umanjenje deluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahteva prema organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u ceni. Putovanje u poslednjem trenutku, ili *last minute aranžman* znači da organizator, po nižoj ceni može prodavati preostale turističke aranžmane,kao i određen broj ili pak vrstu turističkih  ponuda u pretprodaji - *first minute* putovanja.
Posebno naglašavamo da organizator ima povremenu mogućnost da ponudi i neke posebno označene aranžmane nižih cena, kod kojih sam naziv hotela ne mora biti nužno poznat u trenutku zaključenja ugovora, ali organizator garantuje, u tom slučaju , za podatke koji su sadržani u programu, kao što su kategorija hotela, mesto smeštaja, tip sobe i  usluge u hotelu.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
Ponuđeni hoteli, apartmani, drugi objekti, kao i prevozna sredstva u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje. U programu putovanja , navedena je važeća kategorizacija hotela, na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, pa eventualne naknadne promene i odstupanja od zvanično utvrđene kategorije hotela, za koje organizator nije znao, ne mogu biti od uticaja. Ishrana, komfor i kvalitet drugih usluga, determinisani su kategorijom i, pre svega, cenom, a pod nadzorom su mesnih turističkih uprava, s tim što su standardi smeštaja i usluga različiti i nisu uporedivi na pojedinim destinacijama.Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mesta, te ukoliko između stranaka nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta i karakteristikai namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
Opisi sadržani u ponudi organizatora se odnose isključivo na smeštajne objekte sa pripadajućim pratećim sadržajima, a ne i na šire okruženje (primera radi, okolne objekte, konfiguraciju terena, eventualnu buku, saobraćaj i sl. ). Pojedini, u programu navedeni sadržaji, ne moraju biti u funkciji, posebno, imajući u vidu kalendarski period boravka kao i druge parametre ( npr. otvoreni bazen u zimskom periodu ili zatvoreni bazen u letnjem periodu...) a sve u skladu sa pravilima hotelijera. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr.koji nisu obuhvaćeni datim Programom.

Očigledne greške, štamparske, računske i sl. ne mogu imati obavezujući karakter.

Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumevaju njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu pomoć putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti.  Međutim, predstavnik organizatora, pratilac ili vodič nije ovlašćen donositi odluku o eventualnoj neophodnosti za medicinsku pomoć putniku, ili pak intervenciju policije i sl. već odluku o tome donosi isključivo putnik, po sopstvenom nahođenju i potrebi, u svakom konkretnom slučaju.

7. SMEŠTAJ
Raspored soba / apartmana određuje recepcija u mestu boravka. Hoteli/apartmani koji su u ponudi, mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smeštajnih objekata i jedinica. Ukoliko putnik, uz pismenu saglasnost organizatora, nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnog položaja i odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu /apartman u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cenovniku, bez obzira na posebne zahteve samog putnika u odnosu na  položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i sl. kao i na to da li se soba nalazi u centralnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smeštajnog kapaciteta, i sl.
Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge /najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior,  korišćenje klima uređaja i dr.  / samo prilikom rezervacije aranžmana.
Ukoliko je moguće, organizator putovanja će nastojati da izađe u susret putniku i zadovolji njegove dodatne zahteve u pogledu smeštaja ( komfor, orijentacija sobe i sl. ) ali ne može garantovati ispunjenje dodatnih zahteva, koji nisu pismeno ugovoreni.
Kvalitet usluge, lokalni prevoz,  raznovrsnost i kvantitet hrane (bez obzira da li se radi o usluživanju po principu švedskog stola ili menija) određen je zvaničnom kategorijom objekta, visinom cene, lokalnim običajima na određenoj destinaciji. Usluge all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior i dr. podrazumevaju usluge po internim hotelskim pravilima ( pružaju se od trenutka ulaska u hotel, do trenutka napuštanja ) i ne moraju biti identične, ni u okviru iste kategorije, na istoj destinaciji. Organizator putniku uručuje uz ugovor specifikaciju usluga za all inclusive programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu  putovanja. Doručak i večera, ukoliko drugačije nije naznačeno u programu  putovanja, podrazumevaju kontinentalni doručak, a večeru meni.
Sadržaji hotela/apartmana, dati u opisu koji prati program putovanja, pobrojani su na osnovu zvaničnih službenih podataka.
Princip funkcionisanja klima uređaja i grejnih tela razlikuje se u zavisnosti od destinacije, objekta i kalendarskog perioda u toku godine, i ne mora podrazumevati neprekidan rad u toku 24 časa.
Trokrevetne i četvorokrevetne sobe (ili apartmani )su, na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su, po pravilu, drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje, što, u većini slučajva, u bitnom može pogoršati kvalitet smeštaja. Na zahtev putnika, organizator može, ( ukoliko  hotel  ima  raspoloživih kapaciteta ) obezbediti smeštaj u trokrevetnoj sobi, ali putnik unapred mora imati u vidu da je komfor, pa samim tim i kvalitet smeštaja u ovim sobama lošiji, radi čega naknadni prigovori putnika koji se tiču napred navedenog ( veličine sobe, slobodnog prostora i sl. ) ne mogu biti osnovani. Molimo da uzmete u obzir da je uvek moguć nestanak struje ili vode kako u odabranom objektu, tako i na odabranoj destinaciji, uzrokovan razlozima van uticaja organizatora putovanja, pa i samog neposrednog izvršioca usluga.
Korišćenje skijašnica je prema pravilima i kućnom redu.
Putnik preuzima obavezu poštovanja pravila ponašanja u određenom smeštajnom objektu, koja se mogu odnositi na unos hrane i pića u sobe, uzdržavanje od uzimanja više hrane sa švedskog stola nego što je gostu potrebno, zabranu iznošenja hrane iz restorana, poštovanje reda, nemogućnost smeštaja u sobe pre određenog vremena, po pravilima koje određuje hotelijer, obavezu napuštanja sobe u određeno vreme,pravila u pogledu oblačenja i sl.Vreme ulaska u sobu ili apartman i napuštanja sobe ne mora biti identično u svim objektima i isto određuje hotelijer ( po pravilu, ukoliko nešto drugo nije predviđeno, ulazak u sobe najranije posle 16 čas. a napuštanje sobe najkasnije do 9,00 čas. poslednjeg dana.
Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno smeštajnu jedinicu, u slučaju promene broja korisnika u okviru  ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), ako ne postoji zamena za otkazanu osobu, obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, i shodno tome, i cene aranžmana po važećem cenovniku. U slučaju eventualne štete koju gost učini u smeštajnoj jedinici ili objektu, dužan je da iznos nastale štete nadoknadi vlasniku objekta ili predstavniku lokalne agencije-ino partneru.
Posebno naglašavamo da organizator ima povremenu mogućnost da ponudi i neke posebno označene aranžmane nižih cena, kod kojih sam naziv hotela/apartmana ne mora biti nužno poznat u trenutku zaključenja ugovora, ali organizator garantuje, u tom slučaju , za podatke koji su sadržani u programu, kao što su kategorija hotela/apartmana, mesto smeštaja, tip sobe i  usluge u hotelu.

8. PREVOZ  I PUTNE ISPRAVE
Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane Srbije te organizator putovanja nije dužan, niti ovlašćen, upozoriti putnike – državljane drugih država na uslove  (vizne na pr. ) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je isključiva obaveza putnika, stranog državljanina, da se o tome informiše kod nadležnog konzulata, te da, u skladu sa tim,  potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, s obzirom na napred navedeno, radi se isključivo o propustu putnika – stranog državljanina, budući da objavljeni uslovi važe samo za domaće državljane.
Putnik je dužan da se sam stara o važnosti svojih putnih isprava, i u sumnji izvrši odgovarajuću proveru kod nadležnih vlasti. Za putovanje u inostranstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu. Službenik agencije (organizatora putovanja, ili pak subagenta-posrednika, kod koga se uplata vrši ) nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Putnik je u obavezi da, u roku predviđenom programom putovanja, dostavi potrebne podatke i prezentira dokumenta za vizu zemlje u koju putuje, ukoliko istu pribavlja organizator. U protivnom, za slučaj da ne dostavi potrebne isprave u roku, smatraće se da je odustao od putovanja. Organizator ne jemči dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, kao što ne odgovara za tačnost podataka u vizi, niti za eventulane greške učinjene od strane ambasade, ili pak trećeg lica, a koje bi mogle uticati na valjanost i važnost vize.
Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika ( imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu, ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte, te putnik u celosti snosi posledice gubitka istih. Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na dan naznaćeni na ispravi.
Neispravnost bilo kog putnog dokumenta i nemogućnost realizacije putovanja usled zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji, je okolnost van domašaja organizatora putovanja, što molimo da imate u vidu. U tom slučaju, organizator ima primeniti odredbe tač.10.opštih uslova. Putnik je u obavezi da se sam stara, tokom trajanja putovanja, o svojim putnim ispravama, te ukoliko izgubi putnu ispravu, ili mu ista bude ukradena, dužan je o svom trošku obezbediti novu, i snositi sve eventualne štetne posledice koje iz toga proisteknu.
Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio kompanija koje orgranizator putovanja angažuje. Putovanja avionom na redovnim linijama podrazumevaju prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbednosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i sl. već se primenju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju.
Putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na aerodromima, te da se blagovremeno ukrca u avion, precizno sledeći uputstva i upozorenja koja neposredno pre leta objavljuje avio kompanija, jer svaka nepažnja može za posledicu imati da putnik, propusti let, ne ukrca se na avion, pogreši izlaz-gate, ili zadocni. Napred navedeno se odnosi i na druge vidove prevoza i transfera.
Cena aerodromskih taksi i avio karata, podložna je promenama, a istu propisuje avio prevoznik, s tim što je relevantna cena na dan realizacije leta, te se odbijanje putnika da plati eventulanu razliku u ceni u odnosu na onu koja je važila u vreme zaključenja ugovora, smatra odustajanjem od putovanja, te povlači primenu tač.10 ovih opštih uslova. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga je organizator putovanja angažovao.
Po pravilu, sedišta nisu numerisana, niti je utvrđen način promene sedišta tokom putovanja, ukoliko nešto drugo programom putovanja nije regulisano. Stoga, organizator, odnosno prevoznik, je ovlašćen sam izvršiti ad hoc raspored  u  zavisnosti  od konkretnih prilika. Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, po prirodi stvari su van uticaja organizatora, i za njih i proistelke posledice organizator ne snosi odgovornost.
Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge  ili  neprimerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se odredbe tač. 10. ovih opštih uslova.
U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič - vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neižbežnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.

Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.

Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti na odgovaralućem parkingu što je moguće bliže smeštaju).

Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga.  Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak).
Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licu mesta.
Obaveza je putnika da se 48 sati pre odpocinjanja putovanja obavesti o vremenu i mestu polaska autobusa, zbog eventualnih promena do kojih može doci, i na koje  organizator putovanja ne može uticati.
Niti jedna varijanta prevoza ne podrazumeva uključen besplatan obrok niti piće u toku putovanja, ukoliko nešto  drugo  nije predviđeno programom. Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

 

 

 

9. ODUSTAJANJE ILI PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:
Organizator može otkazati putovanje potpuno ili delimično u slučaju zastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vreme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje.
Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prevoznom sredstvu, treba da bude:
- za putovanje autobusom 40 putnika
- za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika
- za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika
- za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima, najmanje 80% popunjenosti kapaciteta
Organizator zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbedonosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti) bez obaveze isplate štete, odnosno plaćanja bilo kakve naknade putniku.
Ugovoreni smeštaj može se zameniti samo smeštajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je dužan prihvatiti promenu smeštaja u drugom objektu iste ili više kategorije u istom mestu. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz sagasnost putnika i plaćanje naknade putniku srazmerno manjoj kategorizaciji smeštajnog objekta.
Organizator ne preuzima odgovornost za promene programa putovanja usled nepredvidivih okolnosti i više sile u toku putovanja.
Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.
Organizator je ovlašćen otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja i dužan je da izvrši putniku povraćaj uplaćenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu, ukoliko je kriv, da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja i to:
- 10% ako se putovanje otkaže do 55 dana pre početka;
- 30% ako se putovanje otkaže 54 do 40 dana pre početka
- 40% ako se putovanje otkaže 39 do 30 dana pre početka
- 60% ako se putovanje otkaže 29 do 21 dan pre početka
- 80% ako se putovanje otkaže 20 do 11 dan pre početka
- 100% ako se putovanje otkaže 10 do 1 dan pre početka, ako se izvrši na dan ili posle početka putovanja.
Promena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smeštajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvideti, otkloniti niti izbeći i to: bolest ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vežbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru. Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja i dr.)

 

Vremenski uslovi na destinaciji (npr. nedovoljna količina snega u skijalištima) nisu razlog da putnik poništi ugovor o putovanju-prijavi i primenjivaće se tačka 10, ovih opštih uslova. Organizator, ne preuzima odgovornost za smanjeni obim rada žičara u odabranom skijalištu, usled nedovoljne količine snega ili drugih nepredviđenih okolnosti (kao što su vremenske neprilike, tehničke barijere i sl.)
Organizator ne snosi odgovornost za zatvoren sistema žičara u skijalištu usled nedostatka snega i nije u obavezi da Putniku povrati novac u vrednosti aranžmana. Organizator će Putniku povratitit samo iznos uplaćen za upotrebu skijaške karte. Putnikov otkaz smeštaja zbog nedostatka snega će agencija rešavati prema opštim uslovima putovanja (član 10).

11. REKLAMACIJE
Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtevati srazmernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik - nosilac ugovora- prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore - reklamacije.
Postupak u vezi sa prigovorom:
- putnik je dužan u mestu boravka istaći prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlašćenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je obavezan sarađivati sa prestavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovor. Ako putnik na samom mestu ne prihvati ponuđeno ređenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju.
- Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rešenja smatra se da je program putovanja u celosti izvršen.
- Najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima.
- Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore. Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator će rešavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati predlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati  naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.
- U interesu obe ugovorene strane, pre svega sa razloga ekonomičnosti i celishodnosti je da putnik, do dobijanja odgovora povodom reklamacije, ne inicira druge zakonom predviđene postupke, radi čega će se svaki zahtev putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatrati preuranjenim, što se odnosi i na obaveštavanje javnih medija o spornom odnosu.

12. IZMENA PROGRAMA PUTOVANJA:
Organizator putovanja ima pravo na izmenu programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usled izmene programa padaju na teret organizatora. Organizator zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, produženja ili skraćenja trajanja aranzmana kao i pravo promene redosleda u programu, ukoliko dođe do promene uslova ( red letenja, prinudna sletanja, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, bezbednosna situacija u određenoj zemlji, štrajkova koji utiču na realizaciju rograma, elementarne nepogode, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promena u viznom režimu, ili kakve druge vanredne okolnosti ), bez obaveze isplate štete ili kakve druge naknade putniku. Do napred navedene promene može doći u toku relizacije putovanja i usled specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period ( verski praznici i običaji, državni praznici i sl.). U tom slučaju, organizator je dužan bez odlaganja izvestiti putnika o promeni, na način koji je u datom trenutku najcelishodniji,  s tim da je usmeno obaveštenje relevantno u posebnim okolnostima,  (ukoliko zbog nedostatka vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem). Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih prazloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekata iste kategorije ili, na teret organizatora, upotrebom objekata više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja, pa ukoliko je do izmene u programu došlo iz razloga i na način koji su predviđeni zakonom i ovim opštim uslovima, to ponudom drugog objekta u okviru zakonom predviđenih ograničenja organizator je ispunio svoju obavezu, postupajući u skladu sa zakonom. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika, uz povraćaj razlike u ceni srazmerno kategoriji smeštajnog objekta.

13. PRTLJAG
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama prevoznika.Preporučuje se da se zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.
Prevoz prtljaga avionom podrazumeva dozvoljenu težinu prtljaga do 20 kg po osobi, Svaki višak težine, se naplaćuje naknadno po kilogramu u zavisnosti od važećih pravila avio kompanije – avio prevoznika . Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na odgovarajućem aerodromu. Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za  prijavu štete.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po osobi, uobičajene veličine, ukupne težine do 20 kg. U slučaju prekoracenja ukupne težine prtljaga, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 2 € po kilogramu, u dinarskoj protivvrednosti. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag.Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima, unetim u kabinu prevoznog sredstva, kao i davanju odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, kao i o prtljagu unetom u smeštajni objekat, u kom slučaju je putnik dužan neprekidno imati pod kontrolom svoj prtljag, od trenutka ulaska do trenutka napuštanja hotela, posebno u holovima i zajedničkim prostorijama. Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili posle putovanja. Sva svoja prava po navedenom osnovu, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja, ili pak osiguravača i dr. prema važećim međunarodnim i domaćim posebnim propisima koji važe u toj oblasti i važećim uzansama.

14. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI:
Putnik je dužan striktno poštovati carinske i devizne propise, kako Srbije, tako i propise i zakone zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi - te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa- sve posledice i troškove snosi sam putnik. Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrednostima i dragocenostima koje nosi sa sobom, a iste je u obavezi, prilikom smeštaja deponovati u sef ili na recepciju smeštajnog objekta.

15. ZDRAVSTVENI PROPISI:
Putnik je dužan, već prilikom zaključenja ugovora, izbora destinacije, načina prevoza i sl. voditi računa o svom zdravstvenom stanju i zdr.stanju dece i lica koja sa njim putuju ( hronične bolesti, alergije, starosna dob, invaliditet, psihijatriske bolesti i drugo, pa usled toga neophodnost specifične ishrane, smeštaja, posebnih usluga i tretmana ) te  pismeno ugovoriti posebne usluge, vezano za to, a u protivnom, organizator putovanja ne preuzima nikakve posebne obaveze, niti može snositi odgovornost za štetu po tom osnovu, niti bilo kakva reklamacija sa tim u vezi može biti osnovana. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost za slučaj prekida putovanja, uskraćivanja boravka putniku, ili drugih odstupanja od programa, i nemogućnosti realizacije istog, od strane nadležnih organa, usled sprovođenja mera zaštite od širenja zaraznih bolesti i sl.
Sve napred navedeno se odnosi, naročito, i na izbor fakultativnih izleta bez obzira što isti  nisu sastavni deo programa putovanja i što ih organizuje    strana agencija – treće lice.
Putovanja u neke zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili pribavljanje određenih dokumenata, podrazumevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome. Preporučujemo uplatu polise putnog osiguranja. Posebno upozoravamo, da odabirom vanevropskih destinacija (posebno afričkih i azijskih) putnik preuzima rizik od nastupanja zdravstvenih komplikacija i posledica, koje mogu nastati usled reakcije organizma na drugačiji sastav vode, hrane, vazduha.
Ukoliko Vaš aranžman obuhvata osiguranje (što mora biti izričito navedeno u programu putovanja) na osiguranje se primenjuju Uslovi osiguranja, te je neophodno da se sa istima detaljno upoznate, jer je u njima sadržan nivo usluga i uputstvo koje, kao korisnik osiguranja, morate slediti radi ostvarivanja svojih prava.

16. GUBITAK DOKUMENATA:
Ukoliko za vreme putovanja dođe do gubitka ili krađe putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove snosi sam putnik.

 

17. INFORMACIJE:
Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

18. POPUSTI:
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja)

 

19. INDIVIDUALNA PUTOVANJA "NA UPIT":
Kod individualnih "rezervacija na upit" organizator naplacuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax, e-mail i dr).
Putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 15 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u celosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u celosti za pokriće troškova rezervacije.
Organizator, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga, po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.)

20. NADLEŽNOST SUDA:
U slučaju spora nadležan je sud prema sedištu organizatora putovanja.

22. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator svojim opštim uslovima može predvideti samo povoljnije uslove za putnika u odnosu na ove propisane a za pojedine . specifične vidove turističkih putovanja (npr: đačke i omladinski turizam, lov, ribolov, sportski i dr.) može utvrditi posebne uslove putovanja u saglasnosti sa odredbama ovih uslova.
Organizator putovanja može programom putovanja u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja međunarodnih sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija) predvideti drugačije uslove u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja i drugih uslova.
Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni deo ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obe ugovorene strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika a definisane su ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja od strane organizatora.

      Važeći uslovi od 20.02.2018. god.

PREDUZEĆE ZA TURIZAM
SKIBUS
Makedonska 28/8, Beograd, tel: 064/2129069 
e-mail: info@skibus.rs

 

Korisnik usluge:                                                                                      SkiBus 
__________________                                                                              ________________
                                                                                                                   
 U Beogradu ____________________